Technický list Sadolin Yacht

Bezbarvý lak na dřevo v exteriéru

POPIS

Sadolin Yacht je vysoce konsistentní, čirý lak s aktivním UV-filtrem určený k nátěrům dřevěných částí lodí a jachet. Vytváří vzhledově velmi dobře působící lesklý povrch, který je trvanlivý a odolný vůči opotřebení, slunci, slané vodě a slanému vzduchu. Snadno se rovnoměrně nanáší a vytváří silný povrchový nátěr. Sadolin Yacht se doporučuje použit zejména pro dřevo na lodích (člunech) a jachtách na palubě a vně paluby nad čarou ponoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Urethan alkyd

Barva: Bezbarvý

ředidlo: S6001, není třeba ředit

Aplikační podmínky: Relativní vlhkost vzduchu 50 - 65%

Vlhkost dřeva: max. 5 - 15%

0C při nanášení: Min. +5 C

Obsah sušiny: cca 49 %

Lesk: 95 vysoký lesk

Hustota: 0,90 kg/ltr.

Viskozita: >30 s

Vydatnost: 14 - 18 m2 / ltr. v závislosti na absorpční schopnosti dřeva

Doba schnutí: na dotyk po cca 6 hodinách při teplotě + 20 C

Další nátěr: Přebroušení a další nátěr po cca 12 hodinách při teplotě + 20 C

Způsob nanášení: Štětec

Bod vzplanutí: 38 C

Třída hořlavosti: II - 1

Dráždivé látky: Lakový benzín

čištění: Štětec a ostatní pracovní pomůcky vymyjte ihned po skončení práce v ředidle S 6001 a následně v mýdlové vodě. Zaschlý přípravek lze odstranit pouze mechanicky

Balení: 0,75; 2,5 ltr.

Skladování: V uzavřených originálních nádobách, v suchu, při teplotě 5 - 25 C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

POUŽITÍ

Příprava povrchu Dřevo musí být před použitím čisté, suché a prosté prachu, nečistot, vosku, tuku a povrchové vlhkosti. Již dříve ošetřené dřevo je nutné důkladně očistit a odstranit veškerý původní nátěr pomocí odstraňovače starých nátěrů nebo brusných papírů.

Nové a neošetřené dřevo Některé druhy dřeva, obzvláště tvrdého, jsou často bohaté na přírodní oleje, pryskyřice a latexové složky. To se vyskytuje zvláště u právě zhotovených truhlářských výrobků nebo je-li okolní teplota při aplikaci vysoká. Tyto oleje, pryskyřice a latexové složky znatelně ovlivňují schnutí, absorpční schopnost, adhezi a trvanlivost všech nátěrových hmot, pokud nejsou zvětralé nebo důkladně odstraněny otřením povrchu hadrem nasyceným nitro ředidlem neb lakovým benzínem. Pokud máte obavy ze špatné přilnavosti, proveïte vždy zkoušku nátěru na malé ploše. Po zaschnutí mírně obruste jemným smirkovým papírem a vzniklý prach odstraňte.

Dříve lakované dřevo Volný nebo odlupující se lak odstraňte. Ulpívající lak odstraňte vhodným prostředkem. Přesvědčte se, za je před nanesením laku povrch úplně suchý. Voda z trhlin nebo spoj vyžaduje k odpaření několik hodin. Dobře obruste jemným smirkovým papírem a vzniklý prach odstraňte.

Základování a aplikace Před a během použití výrobku Sadolin Yacht hmotu dobře promíchejte. Venkovní lakování musí být prováděno během stálého, suchého počasí a ne na přímém slunečním světle.

Nové a neošetřené dřevo na palubě Základní nátěr proveïte lakem Sadolin Yacht ředěným v poměru 1 díl lakového benzinu a 4 díly laku. Jako konečný nátěr obruste jemným smirkovým papírem a otřete na čisto.

Nové a neošetřené dřevo vně paluby Základní nátěr proveïte ochranným prostředkem Sadolin Base. Neabsorbovaný přípravek setřete. Naneste 2-3 finální vrstvy neředěného laku.

Lakované dřevo Osmirkované holé dřevo ošetřete jako „neošetřené dřevo“, poté nalakujte celý povrch dvěma nátěry neředěného laku. Lak aplikujte v tenkých vrstvách štětcem.

LIKVIDACE Hořlavina. Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační ochranné pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. EU limitní hodnota VOC kat.A(i):600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 460 g/l VOC. Oblasti a technologie použití výrobku uvedené v popisu výrobku doporučujeme na základě momentálně známých technických informací, ale tyto samozřejmě nemohou nahradit podrobné předpisy o použití podle místních podmínek. Naše návrhy jsou v tomto smyslu pouze orientačními informacemi!