Technický list Sadolin Terrace

Sadolin Terrace Protiskluzová lazura na podlahy

POPIS Sadolin Terrace je rozpouštědlový, transparentní, speciální výrobek na ochranu venkovních dřevěných podlah. První vrstva impregnuje do struktury dřeva, čímž zajišťuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy, druhá aplikovaná vrstva zanechává protiskluzový film na povrchu. Výrobek je vhodný na tlakově impregnované dřevo, tvrdé dřevo nebo na dřevo již dříve ošetřené konzervačním prostředkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Alkydová emulze

Obsah sušiny: Cca 55% váh.

Hustota: Cca 0,9 g/ml

ředidlo: Neředit! (v případě potřeby lakový benzín)

Barva: dle vzorkovnice

Stupeň lesku: pololesk C při nanášení: Min. +10 C, max. 35 C. Obsah vlhkosti: ve dřevě musí být v rozmezí max. 15 -18%

Vydatnost: 5 - 10 m2 /l opracované dřevo (1.vrstva) 8 - 15 m2/l hrubé dřevo (2. vrstva) 3 - 5 m2/l hrubě hoblované dřevo

Průměrná vydatnost: 8 - 10 m2/ l

Doba schnutí: Cca 5 - 8 hod., v závislosti na teplotě, vlhkosti a pórovitosti podkladu

Další nátěr: Ponechat prodlevu minimálně 8 hodin mezi první a druhou vrstvou. V případě potřeby třetí vrstvy, ponechejte min. 24 hodin dobu schnutí před aplikací třetí vrstvy

Způsob nanášení: Štětec, váleček

Bod vzplanutí: >61 C

Balení: 2,5 l

Skladování: V uzavřených, originálních nádobách, v suchu, při teplotě 10 - 25 C, po dobu minimálně 2 let. Po použití pečlivě uzavřít. Chránit před mrazem!

Přeprava: ADR/RID IMDG

POUŽITÍ Všeobecně na nové povrchy Sadolin Terrace aplikujte v rovnoměrné vrstvě ve směru vlákna a poté dostatečně vytřete tak, aby se vytvořila stejnorodá vrstva. Vyvarujte se vraceni se na již natřená místa anebo příliš tenké vrstvy. Neaplikujte za vlhkého počasí nebo při teplotě nižší než 10 C, snížila by se tím schopnost penetrace a adheze (přilnavost) a prodloužila by se doba schnutí. Povrch příliš nevyhlazujte pomocí smirkového papíru, jelikož by se tím snížila schopnost absorpce. K docílení dokonalé ochrany nového, doposud neošetřeného dřeva, aplikujte: 1 x Sadolin Base 2 x Sadolin Terrace

Výrobek není vhodný na výrobky ze sekvoje (pomalé schnutí).

Příprava povrchu Dřevo musí být čisté, suché, prosté prachu, nečistot, vosku, mastnoty a povrchové vlhkosti. Některá tvrdá dřeva obsahují vysoké množství pryskyřice, latexu nebo olejů. Tyto vážně ovlivňují výsledek nátěru, schnutí, absorpci a přilnavost nátěru. Před aplikací je nutné povrch těchto materiálů otřít hadrem napuštěným organickým rozpouštědlem ( např. lakový benzín).

Základování Nové měkké a tvrdé dřevo v exteriéru. Na netrvanlivé dřevo aplikujte štětcem Sadolin Base. K docílení maximální ochrany použijte vakuově impregnované dřevo.

Již dříve ošetřené povrchy Odlupující se nebo jinak poškozené předchozí nátěry je nutné před aplikací dokonale odstranit pomocí tuhého kartáče. Ujistěte se, že povrch je prostý všech zbytků předchozích nátěrů, poté postupujete jako u nového dřeva.

Aplikace a pomůcky Při aplikaci dbejte na správné ošetření povrchu. Ujistěte se, že i boční hrany jsou dokonale ošetřené. Druhou vrstvu aplikujte co nejdříve po zaschnutí první vrstvy. Doba mezi první a druhou vrstvou nesmí být delší než 3 měsíce.

Péče a údržba Prach, nečistoty, řasy atd. musí být odstraněny omytím. Jakékoliv odlupující se částice je nutné odstranit pomocí tuhého kartáče (ne ocelového). Holá místa (čisté dřevo) ošetřete výrobkem Sadolin Base. Po zaschnutí aplikujte jednu vrstvu Sadolin Terrace. čištění

Pracovní pomůcky vymýt ihned po skončení práce v ředidle a poté v mýdlové vodě. Všechen rozlitý materiál ihned odstraňte pomocí ředidel a mýdlové vody. Zaschlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

LIKVIDACE Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů, jsou nebezpečnými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy.

BEZPEčNOST A HYGIENA PRÁCE Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační ochranné pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při požití vyhledejte lékaře. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Další informace naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. EU limitní hodnota VOC (kat. A/e) 500g/l (2007) a 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 390 g/l VOC Oblasti a technologie použití výrobku uvedené v popisu výrobku doporučujeme na základě momentálně známých technických informací, ale tyto samozřejmě nemohou nahradit podrobné předpisy a použití podle místních podmínek. Naše návrhy jsou v tomto smyslu pouze orientačními informacemi.