Technický list Sadolin Samba

Jednosložkový podkladový lak do interiéru
POPIS
Sadolin SAMBA je vysoce odolný, čirý lak na bázi rozpouštědel, vhodný k ošetření dřevěných podlah nebo jiných dřevěných výrobků v interiéru vystavených běžnému zatížení. Sadolin SAMBA obsahuje aktivní UV filtr omezující zabarvení dřeva, což zvyšuje jeho přirozenou krásu. Sadolin SAMBA je určen pro vnitřní použití na podlahy, schod a nábytek. Je vhodný pro všechny druhy dřeva, korek, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky. Sadolin SAMBA je možno nanášet na podklad dříve zatónovaný jedním nátěrem lazurovacího laku Sadolin Classic. Sadolin SAMBA vytváří vzhledově velmi dobře působící a trvanlivý povrch, dostatečně odolný opotřebení, silným saponátům a chemikáliím používaným v domácnostech. Snadno se nanáší a vytváří rovnoměrný hladký povrch. Sadolin SAMBA je dodáván ve dvou stupních lesku v pololesku 50 a ve vysokém lesku 95 vhodném zejména na tmavé druhy dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Urethan alkyd
Barva: Bezbarvý
Obsah sušiny: cca 50 %
Hustota: 0,90 kg/l
Rozpouštědla: lakový benzín ředidlo: S6001, lakový benzín, běžné neředit!
Vydatnost: cca 8 - 10 m2 / l v závislosti na absorpční kapacitě dřeva
Doba schnutí: na dotyk po cca 4 - 6 hodinách při teplotě + 20 C, přebroušení a nový nátěr může následovat po cca 8 - 10 hodinách. Úplného vytvrzení se dosáhne po 1 týdnu.

Aplikační podmínky: Teplota dřeva: 15 - 25 C Teplota vzduchu: 10 - 35 C Vlhkost dřeva: 5 - 15% Vlhkost vzduchu: 50 - 65 % Stupeň lesku: Pololesk cca 50, lesk cca 95
Další nátěr: Přebroušení a další nátěr po cca 12 hodinách při teplotě + 20 C Aplikace: Štětec Bod vzplanutí: 38 C Třída hořlavosti: II 1 Balení: 0,75; 2,5 l; 5 l
čištění: Pracovní pomůcky vymyjte ihned po skončení práce v ředidle a následně v mýdlové vodě. Zaschlý přípravek lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování: V uzavřených originálních nádobách, v suchu, při teplotě 5 - 25 C. Skladovatelnost: 5 let od data výroby. Chránit před mrazem a vysokými teplotami! Uchovávat mimo dosah dětí!

POUŽITÍ
Příprava povrchu Lakované dřevo musí být čisté, suché a prosté vosku, pryskyřice, oleje, tuku atd. Pokud máte obavy ze špatné přilnavosti laku k podkladu, proveïte vždy zkoušku na malé ploše. Po zaschnutí mírně přebruste jemným smirkovým papírem a vzniklý prach odstraňte. Nové, dosud neošetřené, dřevo Některé druhy dřeva, obzvláště tvrdého, jsou často bohaté na přírodní oleje, pryskyřice a latexové složky. Tyto oleje, pryskyřice a latexové složky znatelně ovlivňují zasychání, absorpční schopnost, adhezi a trvanlivost všech konečných povrchových úprav, pokud nejsou zvětralé nebo důkladně odstraněny otřením povrchu hadrem nasyceným nitro ředidlem nebo lakovým benzínem. Dříve lakované dřevo Volný nebo odlupující se lak důkladně odstraňte. Ulpívající lak odstraňte vhodným prostředkem. Přesvědčte se, zda je před nanesením laku povrch úplně suchý. Voda z trhlin nebo spojů vyžaduje k odpaření několik hodin. Dobře osmirkujte jemným smirkovým papírem a smirkový prach odstraňte. Vždy doporučujeme věnovat náležitou pozornost podkladu a aplikovat lak nejlépe na dokonale vybroušený povrch zbavený všech předchozích nátěrů. Aplikace laku Nové a neošetřené dřevo Před aplikací lak důkladně promíchejte. Proveïte základní nátěr lakem zředěným v poměru 1 díl ředidla a 9 dílů laku. Po zaschnutí lehce obruste jemným smirkovým papírem a vzniklý prach odstraňte. Poté aplikujte 2 - 3 konečné nátěry neředěným lakem. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Vyvarujte se aplikaci při teplotě nižší než +5 C nebo jeli relativní vlhkost vzduchu vyšší než 55%. Dříve lakované dřevo Naneste 2-3 nátěry neředěným lakem. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Vyvarujte e aplikace při teplotě nižší než +50C nebo je-li relativné vlhkost vzduchu vyšší než 55%. Před a během použití Sadolin SAMBA důkladně promíchejte!
Péče a údržba Podlaha může být plně využita po 24 hod. od nanesení poslední vrstvy ( v závislosti na podmínkách). Nábytek (s plstěnou podložkou), koberce a předložky mohou být položeny na podlahu nejdříve za 1 týden po lakování. První dva týdny šetřete podlahu před silným zatížením. Po 1 měsíci je již povrch „vyzrálý“ a je odolný běžné údržbě vodou. Nicméně, vždy se vyvarujte dlouhodobému působení vody na podlahu! Dřevěné podlahy ošetřené lakem Sadolin SAMBA se velmi snadno udržují. Běžně postačí povrch lehce vysát a v případě potřeby umýt vlhkým hadrem. K údržbě nikdy nepoužívejte vosk nebo leštění jelenici!

LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. Likvidace odpadu: Tekutý: ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBěRNě NEBEZPEčNÉHO ODPADU! Kód odpadu: - zbytky tekuté barvy N 08 01 11 - zbytky tuhé barvy N 08 01 11 - obal N 15 01 10

BEZPEčNOST A HYGIENA PRÁCE
Hořlavina! Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Při aplikaci a sušení zajistěte maximální ventilaci. Při aplikaci v místech, kde není přiměřená ventilace možná, použít ochranné respirační pracovní pomůcky. Při práci použit ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem nepoužívat ředidla. Nepožívat vnitřně. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Další informace naleznete v Bezpečnostních listech. EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i) 600 g/l (2007) a 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 466 g/l VOC Oblasti a technologie použití výrobku uvedené v popisu výrobku doporučujeme na základě momentálně známých technických informací, ale tyto samozřejmě nemohou nahradit podrobné předpisy a použití podle místních podmínek. Naše návrhy jsou v tomto smyslu pouze orientačními informacemi!