Technický list Sadolin Extra

Ochranný a dekorační lazurovaní prostředek na dřevo

POPIS
Vydatný, ochranný a dekorační lazurovaní prostředek na dřevo, obsahující rozpouštědlo, vytvářející ochranný, transparentní film v několika barevných odstínech. Dává vyniknout přirozené kráse dřeva, přičemž současně vytváří vodoodpudivou ochranu povrchu dřeva. Sadolin Extra je kompatibilní s většinou základních ochranných prostředků na bázi rozpouštědel. Nezpůsobuje rozměrové změny dřeva a vytváří dokonalou ochranu dřeva proti povrchové vlhkosti. Je vhodný zejména pro venkovní použití na nové, měkké a tvrdé dřevo s maximální vlhkostí do 18%. Sassolin Extra lze také použít pro údržbu a renovaci truhlářských výrobků dříve ošetřených lazurou Sadolin Classic.
Sadolin Extra obsahuje UV-filtr, který snižuje škodlivý vliv slunečního UV záření na dřevo. Bezbarvá varianta není vhodná jako konečný nátěr v exteriéru, protože neobsahuje ochranné barevné pigmenty a UV filtr chránící dřevo proti UV záření.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ: Alkyd Systém: Oxidační schnutí Barva: Dle vzorníku, 15 základních barevných odstínů navzájem mísitelných Stupeň lesku: Hedvábný lesk ředidlo: neředit (v případě potřeby S6001) Obsah sušiny: cca 50 % Hustota: cca 0,9 g/cm3 Viskozita: >30 s C při nanášení: Min. +5 C, max. 30 C. neaplikujte při dešti nebo v případě očekávání deště.
Vydatnost: 12-15 m2 / l opracované dřevo 6-8 m2/ l hrubé dřevo
Doba schnutí: Cca 14 hod. (při 20 C a 65% vlhkosti vzduchu), v závislosti na teplotě,
Další nátěr: Před následujícím nátěrem je nutné nechat dokonale zaschnout, minimálně 14 - 24 hod.
Způsob nanášení: Štětec
Bod vzplanutí: >61 C Třída hořlavosti: hořlavá kapalina 3. třídy Dráždivé látky: Lakový benzín čištění: Pracovní pomůcky vymyjte ihned po skončení práce v ředidle a následně v mýdlové vodě. Zaschlý přípravek lze odstranit pouze mechanicky. Balení: 0,75; 2,5 a 5 l Skladování: V uzavřených originálních nádobách min. 5 let. Skladujte v suchu,při teplotě 5 - 25 C. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem!

POUŽITÍ
Konečný vzhled ošetřovaného dřeva závisí na jeho typu, přírodní barvě, stavu a absorpčních schopnostech a pigmentaci výrobku Sadolin Extra. Je proto potřeba vyzkoušet na malém vzorku dřeva jeden nebo dva nátěry za účelem stanovení vizuálního efektu výrobku po jeho nanesení a vhodnosti volby dalších ochranných přípravků pro předběžnou a konečnou úpravu. Nepoužívejte Sadolin Extra za vlhkého počasí nebo klesne-li teplota pod +5 C, snížila bys se tak adheze (přilnavost) výrobku, schopnost penetrace výrobku do struktury dřeva a prodloužila by se také doba schnutí. Bezbarvá varianta není vhodná jako konečný nátěr v exteriéru, protože neobsahuje ochranné barevné pigmenty chránící dřevo pro UV záření. Příprava povrchu Před samotným započetím práce musí být dřevo suché, čisté a zbavené všech nečistot a prachu. S povrchu dřeva, které již bylo dříve ošetřeno, musí být dokonale odstraněn starý nátěr použitím vhodného kartáče. Při přebrušování povrchu nepoužívejte ocelových kartáčů. Povrch dřeva se nesmí příliš vyhlazovat brusným papírem, protože by se tím snížila absorpční schopnost nátěru. Některé druhy tvrdého dřeva obsahují velké množství pryskyřice nebo latexových sloučenin a jsou často bohaté na přírodní oleje (iroko, kerning, teak). Tyto pryskyřice, latexové sloučeniny a oleje znatelně ovlivňují účinnost, dobu schnutí, absorpci a adhezi všech konečných úprav a musí být proto odstraněny otřením povrchu hadrem nasyceným organickým ředidlem (nitro ředidlo). Sadolin Extra nanášejte na dobře vysušené dřevo s obsahem vlhkosti méně než 18%. Dříve natřené nebo lakované dřevo Odstraňte všechen stávající nátěr nebo lak pomocí vhodného odstraňovače nátěru nebo brusnými prostředky. Přesvědčete se, zda je povrch prostý všech zbytků předchozích nátěrů a poté jej ošetřete jako nové, dosud neošetřené, dřevo. Základování Nové, hrubě i hladce opracované, dřevo v exteriéru musí být ošetřeno nanesením ochranného penetračního nátěru Sadolin Base (štětcem, do úplného nasycení).
Základní nátěr se vždy provádí před sestavením jednotlivých dílů ošetřovaného výrobku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat horní a dolní části dveří, spodní straně prahů, rámů a hran rámových vlysů. Při aplikaci na venkovní dřevo ošetřete všechny povrchy před zabudováním do stavby, tím se vytvoří ochrana zadní strany plátování atd. Zajistěte bezpečné ošetření konců struktury dřeva až k úplnému nasycení. K docílení maximální ochrany dřeva je vhodné použít impregnaci dřeva „vakuováním“ všech dřevěných částí.

NANÁŠENÍ

Sadolin Extra se dodává v konzistenci vhodné pro přímé použití, není proto třeba jej ředit. Před samotnou aplikací a během aplikace hmotu důkladně promíchejte. Nanášejte Sadolin extra v plné, souvislé vrstvě ve směru textury dřeva a poté suchým štětcem nátěr jemně setřete („učešte“), aby jste docílili rovnoměrné homogenní brvy. Buďte opatrní a nestírejte lazuru příliš silně. Nenanášejte příliš tenkou vrstvu.
Během aplikace čistěte průběžně štětec suchým hadrem. K dosažení optimální životnosti ochranného nátěru na nové, dosud neošetřené, dřevo se doporučuje následující pracovní postup: 1 x Sadolin BASE + 2 x Sadolin EXTRA v plné vrstvě pro normální trvanlivost nátěru nebo 1 x Sadolin BASE + 2 x Sadolin CLASSIC + 2 x Sadolin EXTRA v plné vrstvě pro vysokou trvanlivost nátěru na nové dřevo. Velký důraz se vždy klade na ošetření všech natíraných ploch (spodní části dveří, rámy okenních křídel, spodní strany parapetů apod.). Další vrstvy je vhodné nanášet co nejdříve po řádném zaschnutí vrstvy první, nejpozději však do 3 měsíců. Každý další nátěr může zapříčinit určité odlišení barevného odstínu (tzv. zasycení) a větší stupeň lesku.
Omezení použití a) nové, surové, nekryté venkovní dřevo bez předchozí ochranné úpravy Sadolin Base b) přetírání těsnění ve dveřích a oknech c) kontakt s bitumenovými výrobky (živičné minerální látky vápno aj.) d) nevhodný na podlahy a terasy Další vrstvy je vhodné nanášet co nejdříve po řádném zaschnutí vrstvy první, nejpozději však do 3 měsíců. Každý další nátěr může zapříčinit určité odlišení barevného odstínu (tzv. zasycení) a větší stupeň lesku. čištění Všechen rozlitý materiál odstraňte ihned pomocí ředidel. Suchý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů. Údržba a renovace Obecně platí, že tmavší barevný odstín je méně náročný na údržbu než světlý barevný odstín, protože barevné pigmenty obsažené v ochranném filmu nátěru jsou odolnější vůči ultrafialovém záření a mají relativně vyšší životnost. Proto věnujte pozornost stavu nátěru a včas jej renovujte. Odstraňte všechen prach, nečistoty a řasy omytím. Odstraňte uvolněný materiál tuhým kartáčkem (pozor ne ocelovým!). V případě, že k odstranění nečistot použijete vodu, ujistěte se, že dřevo je před započetím práce dokonale suché. Obnažené části holého dřeva ošetřete základním ochranným přípravkem Sadolin Base. Poté aplikujte 1 až 2 silné vrstvy Sadolin Extra, a to buï pigmentované (barevné) a nebo směs min. 70% pigmentované a max. 30% bezbarvé varianty (v závislosti na vyblednutí předchozího nátěru následkem povětrnostních vlivů). Použijete-li směs, musí se před použitím důkladně promíchat. Pokud stárnutím došlo k zašednutí dřeva, zašedlý povrch obruste a poté dřevo ošetřete jako nové, dosud neošetřené, dřevo. LIVIDACE Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí zničit nebo likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci.
ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBěRNě ODPADU! Kód odpadu: 08 01 12
BEZPEčNOST A HYGIENA PRÁCE Hořlavina. Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Při aplikaci a sušení zajistit maximální ventilaci. Při aplikaci v místech, kde není přiměřená ventilace možná, použít ochranné respirační pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku se zrakem a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Nepožívat vnitřně. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. EU limitní hodnota VOC kat. A(e) 500g/l (2007)/400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max 490 g/l VOC. Další informace naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. Oblasti a technologie použití výrobku uvedené v popisu výrobku doporučujeme na základě momentálně známých technických informací, ale tyto samozřejmě nemohou nahradit podrobné předpisy a použití podle místních podmínek. Naše návrhy jsou v tomto smyslu pouze orientačními informacemi.