Technický list Sadolin Classic

Sadolin Classic Ochranný a dekorační prostředek na dřevo

POPIS

Vydatný, ochranný a dekorační lazurovaní prostředek na dřevo obsahující a rozpouštědlo a vytvářející transparentní ochranou vrstvu v několika barevných odstínech. Dává vyniknout přirozené kráse dřeva, přičemž současně vytváří vodoodpudivou ochranu povrchu dřeva. Snadno proniká do struktury dřeva, nezpůsobuje rozměrové změny a vytváří ochranu dřeva proti vlhkosti. Je vhodný pro venkovní použití na nové měkké dřevo, tvrdé dřevo, překližku, laťovku, a dřevotřískové desky s vlhkostí do 18% (např. obklady, architrany, dřevěné rámy, ploty, kůlny, trámy, zábradlí, dřevěné podlahy aj.).

Pro použití na hoblované nebo na hrubé řezivo. Bezbarvá varianta není vhodná jako konečný nátěr v exteriéru, protože neobsahuje ochranné barevné pigmenty a UV filtr chránící dřevo proti UV záření.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Alkyd Systém: Oxidační schnutí Barva: Dle vzorníku, 16 základních barevných odstínů navzájem mísitelných
Stupeň lesku: Mat ředidlo: neředit (v případě potřeby S6001) Obsah sušiny: cca 34 % Hustota: 0,90 1,0 g/cm3 Viskozita: >30 s C při nanášení: Min. +5 C, max. 30 C.Neaplikujte při dešti nebo v případě očekávání deště.
Vydatnost: 12 - 15 m2 / l opracované dřevo 7 - 12 m2/ l hrubé dřevo 6 - 8 m2/ l neopracované dřevo
Doba schnutí: 12 -14 hod. (při 20 C a 65% vlhkosti vzduchu), v závislosti na teplotě, vlhkosti a pórovitosti podkladu
Další nátěr: Před následujícím nátěrem je nutné nechat dokonale zaschnout, minimálně 12 24 hod.
Způsob nanášení: Štětec Bod vzplanutí: >61 C Třída hořlavosti: hořlavá kapalina 3. třídy
Dráždivé látky: Lakový benzín čištění: Pracovní pomůcky vymyjte ihned po skončení práce v ředidle a následně v mýdlové vodě. Zaschlý přípravek lze odstranit pouze mechanicky. Balení: 0,75; 2,5 a 5 l Skladování: V uzavřených originálních nádobách min. 5 let. Skladujte v suchu, při teplotě 5 - 25 C. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem!

POUŽITÍ

Sadolin Classic je dodáván v konsistenci vhodné pro přímé použití a není proto potřeba jej ředit. Před aplikací a během aplikace hmotu důkladně promíchejte. Konečný vzhled ošetřeného dřeva závisí na jeho typu, přirozené barvě, stavu , absorpčních schopnostech a barevné pigmentaci výrobku Sadolin Classic. Při větším počtu nátěrů dochází k zesílení (zasycení) barevného odstínu. Za účelem zjištění konečného vzhledu ošetřovaného výrobku po aplikaci ( popř. vhodnosti dalších předběžných a konečných úprav) je doporučeno vždy před započetím práce vyzkoušet Sadolin Classic na malém vzorku dřeva. Nanášejte Sadolin Classic v plné souvislé vrstvě ve směru textury dřeva. Během aplikace čistěte průběžně štětec suchým hadrem. Nadměrně nanesený materiál na povrchu dřeva po 5 - 20 minutách (v závislosti na absorpci a podmínkách schnutí) „učešte“, nejlépe čistým štětcem, minimálním počtem tahů, tak aby se vytvořilo jednotné zabarvení dřeva. Nepoužívejte Sadolin Classic za vlhkého počasí nebo klesne-li teplota pod +5 C. Snížila by se adheze (přilnavost) výrobku, schopnost penetrace výrobku do struktury dřeva a prodloužila by se také doba schnutí. Nedoporučuje se povrch ošetřovaného dřeva příliš vyhlazovat smirkovým papírem, protože by tím mohlo dojít ke snížení absorpční schopnosti výrobku. Nikdy nepoužívejte drátěnou vlnu a kovové kartáče.
Bezbarvá varianta není vhodná jako konečný nátěr v exteriéru, protože neobsahuje ochranné barevné pigmenty chránící dřevo proti UV záření.
Pro dosažení optimální životnosti ochranného nátěru na nové, dosud neošetřené, dřevo se doporučuje následující pracovní postup: 1. Sadolin Base + 2 x Sadolin Classic pro normální trvanlivost nebo + 3 x Sadolin Classic pro vysokou trvanlivost Údržba: 1 - 2 nátěry Sadolin Classic dle potřeby
Na trvanlivé tvrdé dřevo a stavebně truhlářské výrobky (zvláště v místech s velmi vysokou expozicí) se doporučuje použít Sadolin Extra Omezení použití a) nové, surové, nekryté, venkovní dřevo bez předchozích ochranné úpravy Sadolin Base b) přetírání těsnění ve dveřích a oknech c) kontakt s bitumenovými výrobky (živičné minerální látky vápno aj.) Příprava povrchu Před započetím práce musí být dřevo čisté, suché a prosté prachu, špíny, vosku, tuku nebo povrchové vlhkosti. Sadolin Classic je možno nanášet na dřevo s obsahem vlhkosti do 18 %. Některé druhy tvrdého dřeva obsahují velké množství pryskyřice nebo latexových sloučenin ajsou často bohaté na přírodní oleje (iroko, kerning, teak). Tyto pryskyřice, latexové sloučeniny a oleje vážně ovlivňují účinnost, dobu schnutí, absorpci a adhezi všech konečných úprav a musí být odstraněny otřením povrchu hadrem nasyceným organickým ředidlem (nitro ředidlo).

Základování

Méně trvanlivé druhy dřeva je doporučeno preventivně ošetřit ochranným prostředkem Sadolin. Maximální ochrany dřeva docílíme vakuovou impregnací. Dříve natřené nebo lakované dřevo Odstraňte všechen stávající nátěr nebo lak pomocí vhodného odstraňovače nátěru nebo brusnými prostředky. Přesvědčte se, zda je povrch prostý všech zbytků předchozího nátěrů a poté jej ošetřete jako nové, dosud neošetřené dřevo. Nanášení vybavení Ochranný nátěr musí být proveden na všech exponovaných místech ošetřovaného dřevěného výrobku. Zvláštní pozornost je třeba vždy věnovat horní a spodní části dveří, spodní straně prahů, rámů a hran rámových vlysů. Pokud je to jen možné, ošetřete všechny povrchy dřevěných výrobků v exteriéru před jejich konečným zabudováním do stavby. Tím se vytvoří dokonalá ochrana zadní stany plátování atd. zajistěte bezpečné ošetření konců struktury dřeva až k úplnému nasycení.

K docílení adekvátní ochranné vrstvy naneste druhý nátěr, a to jakmile první nátěr zaschne. časový odstup mezi provedením prvního a druhého nátěru nesmí přesáhnout 3 měsíce. čištění Všechen rozlitý materiál odstraňte ihned pomocí ředidel. Suchý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů. Údržba a renovace Obecně platí, že tmavší barevné odstíny lazurovacích laků vyžadují snadnější údržbu než světlejší barevné odstíny. Je to dáno tím,že intenzita barevného pigmentu zvyšuje životnost ochranného nátěru a lépe tím chrání dřevo před škodlivým UV zářením. Odstraňte uvolněný materiál tuhým kartáčem (pozor ne ocelovým!). V případě, že k odstranění nečistot použijete vodu, ujistěte se, že dřevo je před započetím práce dokonale suché. Obnažené části holého dřeva ošetřete ochranným přípravkem Sadolin Base. Poté aplikujte silnou vrstvu Sadolin Classic, a to buï pigmentovaného (barevného) a nebo směs min. 70% pigmentované a max. 30% bezbarvé varianty (v závislosti na vyblednutí předchozích nátěrů následkem povětrnostních vlivů). Použijete-li směs, musíte ji před použitím důkladně promíchat. Pokud stárnutím došlo k zašednutí dřeva, zašedlý povrch obruste a poté dřevo ošetřete jako nové, dosud neošetřené dřevo.

LIKVIDACE Výrobek nesmí proniknout do kanalizace nebo vodních toků, nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů jsou sledovanými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBěRNě ODPADU! Kód odpadu: 08 01 12 BEZPEčNOST A HYGIENA PRÁCE

Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Při aplikaci a sušení zajistit maximální ventilaci. Při aplikaci v místech, kde není přiměřená ventilace možná, použít ochranné respirační pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Nepožívat vnitřně. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut tekoucí čistou vodou. Poté vyhledat lékaře. Další informace naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/e RNH 500 g/l (2007)a 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 490 g/l VOC. Oblasti a technologie použití výrobku uvedené v popisu výrobku doporučujeme na základě momentálně známých technických informací, ale tyto samozřejmě nemohou nahradit podrobné předpisy a použití podle místních podmínek. Naše návrhy jsou v tomto smyslu pouze orientačními informacemi.