Technický list Sadolin Base

Sadolin Base Ochranný impregnační prostředek na dřevo
Bezbarvý, impregnační, ochranný prostředek na bázi organických rozpouštědel. Velmi dobře proniká hluboko do dřeva ( 3-5 mm). Sadolin Base obsahuje biocidní přísady . Je určen jako konzervační přípravek na dřevo (PT 8), a to k ochraně stavebního dříví, které již nebude dále povrchově upravováno (trámy, krovy, překlady, zazdívané části, dřevo se stykem se zemí) a nebo jako úprava před použitím nátěrù na bázi rozpouštědel značky Sadolin.
Účinné látky obsažené ve výrobku Sadolin Base chrání dřevo proti houbám a plísním ničícím dřevo, houbám způsobujícím zamodrání dřeva, proti plísni, proti hmyzu napadajícímu dřevo a termitùm a mravencům a zároveň zlepšuje přilnavost konečného ochranného nátěru a rozměrově stabilizuje dřevo.

Sadolin Base se doporučuje použít vždy jako základní impregnační nátěr na dřevo umístěné v exteriéru, a to před použitím konečných povrchových ochranných prostředků na dřevo. Sadolin Base je vhodný k ošetření všech druhù dřeva. Ošetření nezpůsobuje rozměrové změny, ani nijak jinak neovlivňuje vlastnosti dřeva. Výrobky vystavené povětrnostním podmínkám je potřeba následně ošetřit pigmentovanými ochrannými prostředky na dřevo pro zabezpečení dlouhodobé ochrany takto ošetřeného dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: alkyd Permethrin 2 g/ kg, IPBC 5g/kg ředidlo: neředit ( v případě potřeby S 6001) Obsah sušiny: 6-7 % Hustota: cca 0,8 g/cm3 Viskozita: > 30 s Teplota při nanášení: min. +5 C, neaplikujte při dešti nebo v případě očekávání deště

Vydatnost: 8-10 m2/l hoblované dřevo 4-6 m2/l nehoblované dřevo

Doba schnutí: Cca 3 hodiny (při 20 C a vlhkosti vzduchu 65%) v závislosti na teplotě, vlhkosti a pórovitosti podkladu)

Další nátěr: Před následujícím nátěrem je nutné ponechat zaschnout nejméně 24 hod. Výrobky na vodní bázi mohou být velmi citlivé na zbytky ředidel. Je-li vsakování abnormální, prodlužte dobu schnutí o dalších 24 hodin.

Aplikace: Štětec, máčení (otevřené nádoby musí být po použití těsně uzavřeny) Třída hořlavosti: Hořlavá kapalina 3.třídy

Dráždivé látky: rozpouštědla čištění: Štětec a ostatní pracovní pomùcky vymyjte ihned po skončení práce v ředidle. Zaschlý přípravek je možno odstranit pouze mechanicky Balení: 0,75; 2,5 a 5 l

Skladování: v uzavřených originálních nádobách v suchu, při teplotě 5-25 C

Přeprava výrobku: ADR/RID UN 3082, 9, III IMDG UN 3082, l.9, III Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.(obsahuje permethrin). Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

POUŽITÍ

Sadolin Base se dodává v konsistenci vhodné pro přímé použití a není proto potřeba ho ředit. Nanášejte ochranný prostředek štětcem nebo částečným, či úplným ponořením. Nedoporučuje se aplikace při teplotách nižších než 5 C a pokud se tak stane, je potřeba dobu schnutí podstatně prodloužit. Výrobky na vodní bázi mohou být velmi citlivé na zbytky ředidel ve dřevě. Proto před nanesením dalšího ochranného nátěru nechte Sadolin Base úplně zaschnout. Dřevo vystavené povětrnostním vlivùm musí být ošetřeno pigmentovaným ochranným prostředkem na dřevo Sadolin, a to pokud možno co nejdříve po impregnaci dřeva prostředkem Sadolin Base. Jedna vrstva poskytuje přiměřenou ochranu na většině dřevených konstrukcí. Je-li dřevo vystaveno nepříznivým povětrnostním podmínkám, doporučuje se nanést: 2 vrstvy.

Doporučené dávkování 150 g/cm2 (2x75 g/m2). Dřevo, které je ve stálém styku se zemí nebo vodou je nutné vždy napustit impregnační solí.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Dřevo musí být před použitím čisté, suché a prosté prachu, nečistot, vosku, tuku Dříve ošetřené dřevo je nutné důkladně očistit a odstranit veškerý pùvodní nátěr Nanášení Nátěr musí být proveden důkladně na všech exponovaných místech povrchu dřeva. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plochám horizontálním, otočeným vzhůru a koncovým řezným plochám. Sadolin Base mùže být aplikován jakýmkoliv vhodným způsobem. Stříkání se doporučuje pouze tam, kde je zajištěno přiměřené větrání a osobní ochranné pracovní pomůcky. Při máčení dřeva může být vsakování velmi značné, je nutné prodloužit dobu zasychání mezi jednotlivými nátěry.

Konečnou úpravu dřeva nátěrovými hmotami Sadolin provádějte bez zbytečných časových prodlev po impregnačním nátěru Sadolin Base, nejdříve však po 24 hod. čištění Všechen rozlitý materiál odstraňte ihned pomocí ředidel. Suchý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrù. Údržba a renovace Údržbu provádějte podle pokynù na nátěrových hmotách Sadolin pro konečnou povrchovou úpravu, tím zabezpečíte dlouhodobou ochranu ošetřeného dřeva. Pokud následkem velmi nepříznivého počasí dřevo zašedne, musí se povrch obrousit a poté opět ošetřit jako nové, dosud neošetřené, dřevo.

LIDKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních tokù. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Nevratný obal. Zbytky nátěrové hmoty odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Kód odpadu zbytky tekuté a tuhé barvy N 08 01 11; obal N 15 01 10. BEZPEčNOST A HYGIENA PRÁCE Používejte biocidní přípravek bezpečně. - uchovávejte mimo dosah dětí - nevdechujte páry, aerosoly - používejte pouze v dobře větraných prostorech - při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení - při práci nejezte, nepijte a nekuřte Další informace a doporučení naleznete v Bezpečnostním listě. EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/h) RNH 750g/l (2007) 750 g/l (2010). max.VOC 750 g/l výrobku připraveného k použití