Bepečnostní list Sadolin Yacht

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)
Datum vydání: 27. 5. 2009

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikace přípravku
Název: SADOLIN YACHT
Další názvy: ACE SADOLIN YACHT
Registrační číslo: Není aplikováno pro přípravek

1.2 Použití přípravku
Popis funkce: Čirý lak s aktivním UV filtrem k nátěrům dřevěných částí lodí a jachet. Určené nebo doporučené použití: Přípravek je určen pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings sp. z o.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Duninowska 9 Str., 87-800 Wloclawek, Poľsko
Telefon: +48 54 23 00 000, 41 14 000
Fax: +48 54 23 00 600, 41 14 600
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Místo podnikání nebo sídlo: Podvihovská 304/12, Opava – Komárov 747 70
Telefon: +420 553 692 111
Infolinka: 800 100 701
Fax:
Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby
odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:
EKOLINE, s.r.o. Brno
Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Telefon/fax : +420 545 218 716, 545 218 707
Email : ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
Nouzové telefonní číslo společnosti: +48 (054) 23 00 317, 41 14 370, 8 – 16 hodin (oddělení Výzkum a vývoj)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Celková klasifikace přípravku
R 10 R 66
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí
Přípravek je hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.3 Další možná rizika
Obsahuje butanonoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, sůl kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci.

2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15
3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Obecný popis
Kapalná směs.

3.2 Obsah nebezpečných složek
Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace
Benzinová frakce (ropná),
hydrogenovaná těžká
25 – 50 64742-48-9 265-150-3
Karc. kat. 2; R 45*
Xn; R 65
R 66
Butanonoxim 0 – 1 96-29-7 202-496-6
R 43
Xn; R 21
Xi; R 41
Karc. kat. 3; R 40
2-ethylhexanová kyselina, sůl
kobaltu
0 – 1 13586-82-8 237-015-9
Xn; R 22
Xi; R 38
R 43
N; R 51/53
*splňuje Poznámku P – Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahujeméně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo ES 200-753-7).
Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16.
Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
Ve všech případech pochybností, nebo pokud příznaky trvají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte osoběv bezvědomí nic ústy.

4.2 Při nadýchání
Přemístěna na čerstvý vzduch. Ponechte osobu v teple a klidu. Pokud nedýchá, je-li dech nepravidelný nebo dojde-lik zástavě dýchání, zahajte umělé dýchání nebo aplikujte kyslík vyškolenými osobami. Nepodávejte nic ústy. Je-liv bezvědomí, položte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží
Odstraňte znečištěný oděv a obuv. Důkladně umyjte kůži vodou a mýdlem nebo použijte schválený čistič kůže.Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.

4.4 Při zasažení očí
Odstraňte případné kontaktní čočky. Ihned vypláchněte oči tekoucí vodou alespoň 15 minut s otevřenými víčky.

4.5 Při požití
Po požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek. Ponechte osobu v teple a klidu.NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

4.6 Další údaje
Data nejsou uvedena.


5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Vhodná hasiva
Pěna na hašení požárních kapalin, CO2, prášek, vodní postřik.

5.2 Nevhodná hasiva
Vodní proud.

5.3 Zvláštní nebezpečí
Oheň vytvoří hustý černý kouř. Vystavení produktům rozkladu může vyvolat zdravotní riziko. Zchlaďte vodouuzavřené nádoby vystavené ohni.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Může být nutný vhodný dýchací přístroj (EN 137).

5.5 Další údaje
Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Vylučte zdroje vznícení a větrejte prostor. Zamezte vdechování výparů nebo mlhy. Viz opatření v částech 7 a 8.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků. Pokud výrobek unikne do odpadu nebo kanalizace, ihnedkontaktujte místní vodárenskou společnost; v případě znečištění potoků, řek nebo jezer příslušný úřad pro životního prostředí.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Seberte uniklý přípravek nehořlavým, absorpčním materiálem, např. pískem, zeminou, vermikulitem nebo diatomovou zeminou a umístěte do nádoby pro sběr odpadu (odstranění viz část 13). Vyčistěte nejlépe čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení
Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit u podlahy. Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Zabraňtevytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací par ve vzduchu a zamezte koncentracím vyšším než jsou limity expozice pracoviště. Navíc by se výrobek měl používat pouze v prostorách, z kterých byla odstraněna všechna nechráněná světla a jiné zdroje vzplanutí. Elektrická zařízení by měla být chráněna podle příslušné normy. K odvodu statické elektřiny během přelévání uzemněte barel a spojte s přijímací nádobou spojovacím páskem. Obsluha by měla používat antistatickou obuv a oděv a podlahy by měly být vodivého typu. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte mimo zdrojů tepla, jisker a plamene. Nesmí se používat jiskřící nástroje.
Zamezte styku s kůží a očima. Zamezte vdechování prachu, částic, spreje nebo mlhy vytvářené při aplikaci tohoto přípravku. Zamezte vdechování prachu ze smirkování. V prostorách, kde je s tímto materiálem manipulováno, kdeje skladován a zpracováván, by mělo být zakázáno jíst, pít a kouřit. Pracovníci by si před jídlem, pitím a kouřenímměli umýt ruce a obličej. Použijte příslušné osobní ochranné pomůcky (viz část 8). Nikdy k vyprazdňování nepoužívejte tlak. Nádoba není tlakovou nádobou. Vždy uchovávejte v nádobách vyrobených ze stejného materiálu jako původní nádoba. Dodržujte zákony o zdraví a bezpečnosti při práci.


7.2 Skladování
Skladujte podle místních předpisů. Dodržujte bezpečnostní opatření na štítku. Skladujte v chladném, dobře větraném prostoru, mimo nekompatibilní materiály a zdroje vznícení. Uchovávejte mimo: oxidující činidla, silnézásady, silné kyseliny. Zákaz kouření. Zamezte přístupu nepovolaných osob. Nádoba, která byla otevřena, musí býtopět pečlivě utěsněna a uchována ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Nevyprazdňujte do odpadních kanálů.

7.3 Specifické použití finálních výrobků
Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice
Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Látka CAS
PEL/NPK-P
(mg/m3)
Poznámky
Faktor přepočtu
na ppm
Benzíny (technická směs uhlovodíků)
-- 400 / 1000 -- --
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce
č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.


8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.
Ochrana dýchacích cest: Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad hranici expozice, musí používatpříslušné schválené dýchací přístroje. Suché broušení, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy vytvoří prach a/nebo nebezpečné zplodiny. Je-li to možné, mělo by se používat mokré broušení/matování. Nelze-li zabránit expozici zajištěním místního odsávacího větrání, měla by se používat vhodná zařízení na ochranu dýchání.Ochrana očí: Používejte ochranné brýle k ochraně proti rozstříknutí kapalin (EN 166).
Ochrana rukou: Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované plochy kůže, ale neměly by se již používat po vzniku expozice.
Ochrana kůže: Pracovníci by měli nosit antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo ze syntetických vláken odolných vysokým teplotám (EN 344, 346).
V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikajícímají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovatpracoviště dle kategorizace prací.


8.2.2 Omezování expozice životního prostředí
Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
Skupenství (při °C): Kapalné
Barva: Data nejsou uvedena
Zápach (vůně): Data nejsou uvedena

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při °C): Data nejsou uvedena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Data nejsou uvedena
Bod vzplanutí (°C): 40 (uzavřený kelímek)
Hořlavost: Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti II.
Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena
Oxidační vlastnosti: Data nejsou uvedena
Tenze par (při °C): Data nejsou uvedena
Relativní hustota (při °C): 0,904
Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena
Rozpustnost ve vodě (při °C): Nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena
Viskozita: 3,54 cm2/s (354 cSt)
Hustota par: Data nejsou uvedena
Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena

9.3 Další informace
Data nejsou uvedena

10. STÁLOST A REAKTIVITA
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou známy.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
K zabránění silných exotermických reakcí uchovávejte mimo následující materiály: oxidující činidla, silné alkálie, silné kyseliny.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř, oxidy dusíku.


11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Popis příznaků expozice
O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje. Přípravek byl posuzován konvenční metodou a podle toho klasifikován pro toxikologická rizika. Podrobnosti viz části 2 a 15.
Vdechováním
Vystavení koncentracím výparů rozpouštědlové složky nad stanovené hranice expozice pracoviště může vyvolatnepříznivé zdravotní účinky, jako je podráždění sliznice a dýchacího ústrojí, a nepříznivé účiny na ledviny, játra a centrální nervový systém. Rozpouštědla mohou vyvolat některé výše uvedené účinky absorpcí kůží. Příznaky a projevy zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech ztrátu vědomí.
Stykem s kůží
Opakovaný nebo delší styk s přípravkem může způsobit odstranění přírodního tuku z kůže s následkem nealergické kontaktní dermatitidy a absorpce skrz kůži.
Stykem s očima
Při stříknutí do očí může kapalina vyvolat podráždění a vratné poškození.


11.2 Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): 930 (butanonoxim)
- LD50, dermálně, (mg.kg-1): 200 ml/kg králík (butanonoxim)
> 2 000 potkan (butanonoxim)
- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): Data nejsou uvedena
butanonoxim :
LD50 subkutánně, potkan, 2 702 mg/kg
TDLo orálně, potkan, 600 mg/kg
TDLo orálně, potkan, 200 mg/kg
Subchronická - chronická toxicita
Není k dispozici.
Senzibilizace
Obsahuje butanonoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, sůl kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci.
Karcinogenita
Není k dispozici.
Mutagenita
Není k dispozici.
Toxicita pro reprodukci
Není k dispozici.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje. Přípravek byl posuzován konvenční metodou a není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, avšak obsahuje látku nebo látky nebezpečné pro životní prostředí.
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 843 – 914 Pimephales promelas (butanonoxim)
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita
Není k dispozici.

12.3 Perzistence a rozložitelnost
Není k dispozici.

12.4 Bioakumulační potenciál
Není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT
Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Možná nebezpečí při odstraňování přípravku
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Kód odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Obaly: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované Sorbenty: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

13.2 Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: Nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu !

13.3 Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ADR/RID:
Třída: 3
Klasifikační kód: F1
Obalová skupina: III
Bezpečnostní značka : 3
Identifikační číslo nebezpečnosti 30
Číslo UN, pojmenování: UN 1263 BARVA
Poznámka: Podmínky přepravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) pro konkrétní UN číslo

14.2 Námořní přeprava
IMDG:
Třída: 3
Číslo UN: UN 1263
Typ obalu: III
Látky znečišťující moře:
Technický název: PAINT

14.3 Letecká doprava
ICAO/IATA:
Třída: 3
Číslo UN: UN 1263
Typ obalu: III
Technický název: PAINT
Poznámky:

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění)
SADOLIN YACHT
Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
R 10 Hořlavý
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 23 Nevdechujte aerosoly
S 24 Zamezte styku s kůží
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Obsahuje butanonoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, sůl kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Podvihovská 304/12, Opava – Komárov 747 70, Tel: +420 553 692 111

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR
Nejsou požadovány.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU
Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE
16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu
R 10 Hořlavý
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 38 Dráždí kůži
R 40 Podezření na karcinogenní účinky
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 45 Může vyvolat rakovinu
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

16.2 Pokyny pro školení
Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití
Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace
Další informace poskytne: viz kap. 1.3
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu
poskytnutého výrobcem.

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu
První vydání dle REACH: 27. 5. 2009
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 10. 12. 2007