Bepečnostní list Sadolin Base

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)
Datum vydání: 27. 5. 2009
Datum revize:
Název výrobku: SADOLIN BASE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikace přípravku
Název: SADOLIN BASE
Další názvy: SADOLIN BASE PODKLAD PRO IMPREGNACI DŘEVA
Registrační číslo: Není aplikováno pro přípravek

1.2 Použití přípravku
Popis funkce: Bezbarvý, podkladový impregnační prostředek, hluboce penetrující na bázi ftalové pryskyřice. Impregnační prostředek je určen pro použití
vně místností. Biocidní přípravek. Určené nebo doporučené použití: Přípravek je určen pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings sp. z o.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Duninowska 9 Str., 87-800 Wloclawek, Poľsko
Telefon: +48 54 23 00 000, 41 14 000
Fax: +48 54 23 00 600, 41 14 600
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Místo podnikání nebo sídlo: Podvihovská 304/12, Opava – Komárov 747 70
Telefon: +420 553 692 111
Infolinka: 800 100 701
Fax:
Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby
odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:
EKOLINE, s.r.o. Brno
Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Telefon/fax : +420 545 218 716, 545 218 707
Email : ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
Nouzové telefonní číslo společnosti: +48 (054) 23 00 317, 41 14 370, 8 – 16 hodin (oddělení Výzkum a vývoj)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Celková klasifikace přípravku
N; R 50/53 Xn; R 65 R 66
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.3 Další možná rizika
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. Může ničit obaly, některé lakované nebo natřené povrchy, vrstvy maziv na těsnění a ochranných maziv a
materiály z přírodní pryže.


2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Obecný popis
Směs syntetické pryskyřice, organických rozpouštědel a také aktivních látek zabezpečujících dřevo před biologickou korozi.
3.2 Obsah nebezpečných složek
Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká 85 – 95 64742-48-9 265-150-3 Karc. kat. 2; R 45* Xn; R 65 R 66 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát 0,4 – 0,6 55406-53-6 259-627-5 Xn; R 20/22 Xi; R 41 N; R 50 permethrin / 3-fenoxybenzyl-[3-(2,2- dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyklopropan-1-karboxylát] 0,2 – 0,4 52645-53-1 258-067-9 Xn; R 20/22 R 43 N; R 50/53 *
splňuje Poznámku P – Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo ES 200-753-7).
Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V každém případě při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři je třeba ukázat tuto bezpečnostní kartu, obal nebo etiketu.

4.2 Při nadýchání
Odnést poškozeného na čerstvý vzduch. Pohodlně položit a přikrýt. V případě zastavení dýchání nebo v případě nepravidelného dýchání provést umělé dýchání. Nepodávat nic ústy. Osobu v bezvědomí uložit do bezpečné polohy a přivolat lékaře.

4.3 Při styku s kůží
Sundat znečištěné oblečení. Kůži omýt důkladně vodou s mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem na kůži. NEPOUŽÍVAT rozpouštědla a ředidla.

4.4 Při zasažení očí
Vyplachovat velkým množstvím čisté, tekoucí vody po dobu minimálně 10 minut, při otevřených víčkách a poradit se s lékařem.

4.5 Při požití
V případě požití je třeba okamžitě vyhledat lékaře. Poškozenou osobu položit pohodlně. NEVYVOLÁVAT zvracení.

4.6 Další údaje
Data nejsou uvedena.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Vhodná hasiva
Oxid uhličitý (CO2), hasicí pěna, hasicí prášek, písek, azbestová přikrývka.

5.2 Nevhodná hasiva
Není dovoleno používat silný proud vody, který rozšiřuje požár.

5.3 Zvláštní nebezpečí
Informovat okolí o požáru, informovat hasiče, a v případě nutnosti také policii. Odstranit z oblasti ohrožení všechny osoby, které se neúčastní likvidace požáru. Během požáru se bude intenzivně uvolňovat hustý dým. Produkty rozkladu můžou být zdraví škodlivé. Může být nutné použití příslušného vybavení ochrany dýchacích cest. Nádoby, které se nachází poblíž ohně, přemístit na bezpečné místo nebo chladit vodou.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
V boji proti požáru by hasiči měli používat ochranu dýchacích cest s nezávislou cirkulací vzduchu (EN 137) a s protichemickou výbavou. Oblečení osob, účastnicích se akce, by měla být žáruvzdorná.

5.5 Další údaje
Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Uchovávat mimo zdroje ohně, v dobře větraných místnostech. Vyhýbat se vdechování výparů. Dodržovat preventivní opatření, uvedené v kap. 7. a 8. Zabránit styku s kůží, očima, vdýchání výparů. Používat ochranné oděvy. Je třeba zajistit dostatečné větrání.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zabránit únikům výrobku do spodních vod, povrchových vod a kanalizace. Pokud tento výrobek znečistí potoky, jezera, řeky, odpadní vody nebo kanály odpadních vod, je třeba o tomto informovat příslušné služby v souladu s platnými předpisy.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Posypat rozlitý výrobek nehořlavým sorpčním materiálem, např. pískem, zemí apod. a umístit do nádob pro sběr odpadu (odstranění viz kap. 13). Malé množství setřít nasákavým materiálem (např. hadříkem, houbičkou). Kontaminovaný povrch očistit vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat rozpouštědla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení
Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou tvořit výbušnou směs. Je třeba zabránit vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací směsi výparů se vzduchem a zamezit vzniku koncentrace nad maximálně přípustnou – viz kap. 8. Výrobek se nesmí používat v sousedství otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Je třeba používat elektrická protivýbušná zařízení. Výrobek může vytvářet statickou elektřinu: Je třeba vždy zajistit uzemnění během přelévání materiálu z jedné nádoby do druhé. Je třeba jej  uchovávat v těsně uzavřených nádobách, daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Není dovoleno používání nářadí, které způsobuje vznik jisker. Je třeba vždy dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny práce. Zabránit styku s kůží a očima. Zabránit vdechování výparů a aerosolů. Kouření a konzumace pokrmů během používání výrobku je zakázáno. Prostředky osobní ochrany viz kap. 8. Nikdy nepoužívat tlak při vyprazdňování obalů; balení není tlaková nádoba. Vždy přechovávat v nádobách vyrobených ze stejného materiálu jako originální nádoba. Riziko samovznícení. Odpady, použité hadříky /obsahující výrobek/ musí být sebrány a uchovávány v žáruvzdorných nádobách. Používat v souladu se zákonem č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek natrh a s pokyny uvedenými v návodu k použití (včetně uvedené předlékařské první pomoci).

7.2 Skladování
Skladovat v souladu s předpisy týkajícími se snadno hořlavých materiálů. Věnovat pozornost případným výstražným etiketám. Skladovat v krytých místnostech při teplotě od 0 °C do 25 °C v suchých, dobře větraných místech, daleko od zdrojů tepla a otevřeného plamene. Udržovat mimo zdroje vznícení. Uchovávat mimo oxidační prostředky, silně zásadité materiály a silné kyseliny. Není dovoleno kouření. Po otevření obal je třeba těsně uzavírat a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo vytékání.

7.3 Specifické použití finálních výrobků
Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice
Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Látka CAS
PEL/NPK-P
(mg/m3)
Poznámky
Faktor přepočtu
na ppm
Benzíny (technická směs
uhlovodíků)
-- 400 / 1000 -- --
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce
č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.


8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.
Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání nebo v případě, kdy koncentrace výparů přesahuje expoziční limit, je třeba používat vhodné vybavení chránící dýchací cesty. Ochrana očí: Používejte ochranné brýle k ochraně proti rozstříknutí kapalin (EN 166). Ochrana rukou: V případech dlouhodobého nebo opakujícího se styku je třeba používat vhodné ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitrilového kaučuku dle normy EN 374.
Pro výběr vhodného typu rukavic je třeba se poradit s dodavateli. Ochranné krémy mohou být užitečné pro zabezpečování exponovaných části těla, ale nesmí být používány v případě kontaminace kůže tímto výrobkem. Není dovoleno používání krémů vyráběných na vodní bázi za použití rukavic z PVC nebo z kaučuku.
Ochrana kůže: Zaměstnanci by měli nosit ochranný oděv. Obvykle jsou dostačující bavlněné kombinézy nebo směs bavlny se syntetickým vláknem. Je třeba sundat silně znečištěné oblečení, pokožku důkladně umýt vodou s mýdlem nebo použít speciální prostředek pro čištění kůže. V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.


8.2.2 Omezování expozice životního prostředí
Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
Skupenství (při °C): Kapalné
Barva: Bezbarvá
Zápach (vůně): Charakteristická pro směs aromatických a alifatických uhlovodíků

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při °C): Data nejsou uvedena
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 175 – 210*
Bod vzplanutí (°C): > 61
Hořlavost: Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti III.
Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena
Meze výbušnosti:
- horní (100 oC), % hm.:
7,0*
- dolní (20 oC), % hm.: 0,6*
Oxidační vlastnosti: Data nejsou uvedena
Tenze par (při 50 °C): < 3 kPa*
Relativní hustota (při 20 °C): 0,8 g/cm3
Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena
Rozpustnost ve vodě (při °C): Nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena
Viskozita: Data nejsou uvedena
Hustota par: Data nejsou uvedena
Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena
9.3 Další informace
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): < - 20*
Teplota samovznícení (°C): > 200
Doba výtoku: 40 – 60 s (kelímek výtokový s kuželovým dnem Φ2 mm dle PN-C-
81701:1997 při 20 oC)
< 30 s (kelímek ISO 2431 Φ3 mm)
Obsah těkavých látek, % (m/m),
minimálně:
96
Obsah aromatických uhlovodíků, %
(m/m):
< 0,5
* týká se rozpouštědla (těžký benzin hydrogenovaný) obsaženého ve výrobku

10. STÁLOST A REAKTIVITA
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vyvarovat se zdrojů vznícení, nízkých a vysokých teplot.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Pro zabránění exotermickým reakcím, výrobek je třeba uchovávat odděleně od oxidačních činidel, silných alkálii a silných kyselin.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu
V důsledku působení tepla nebo ohně se mohou vylučovat produkty rozkladu, takové jako: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř a oxidy dusíku.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Popis příznaků expozice
Nebyly provedeny toxikologické zkoušky pro tento výrobek.
Vdechováním
Vdechování výparů rozpouštědel v množstvích překračujících hodnoty maximálně přípustné (prahový limit) může mít nepříznivé následky, jako podráždění sliznic a dýchacích cest a také poškozovat ledviny, játra a centrální nervový systém. Typickými příznaky jsou: bolesti v krku, závratě hlavy, pocit únavy, svalová slabost, ospalost a v extremních případech ztráta vědomí.

Stykem s kůží
Přímý kontakt s kůží může způsobovat podráždění, vysušení kůže. Kromě toho rozpouštědla pronikají skrze kůži a vyvolávají stejné příznaky, jako v případě požití produktu. Výrobek obsahuje látky, které mohou u citlivých osob způsobovat alergické reakce. Stykem s očima Při postříkání očí se může vyskytnout podráždění a přechodné poškození. Po požití Požití výrobku způsobuje únavu, závratě hlavy, indispozici a případné žaludeční a střevní potíže včetně zvrácení
a bolesti břicha. Během zvrácení mohou organická rozpouštědla proniknout do plic, což může způsobit chemický zápal plic.

11.2 Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): 554 (permethrin)
4 100 (3-jod-2-propinyl-butylkarbamát)
> 2 000 (benzinová frakce těžká)
- LD50, dermálně, (mg.kg-1): > 2 000 (permethrin)
> 2 000 králík (benzinová frakce těžká)
> 2 000 (3-jod-2-propinyl-butylkarbamát)
- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): > 2 za 4 hod. (benzinová frakce těžká)
> 4,638 (permethrin)
Subchronická - chronická toxicita
Není k dispozici.
Senzibilizace
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Karcinogenita
Není k dispozici.
Mutagenita
Není k dispozici.
Toxicita pro reprodukci
Není k dispozici.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Přípravek byl posuzován konvenční metodou a klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): > 100 (benzinová frakce těžká)
0,067 (3-jod-2-propinyl-butylkarbamát)
0,19 (permethrin)
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 0,696 (3-jod-2-propinyl-butylkarbamát)
0,00064 (permethrin)
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita
Benzinová frakce těžká:
- Vzduch: Výrobek se neodpařuje.
- Půda: Na základě závěrů fyzikálních a chemických vlastností výrobek není pohyblivý v půdě, vypařuje se na povrchu půdy částečně. Velká množství mohou proniknout do půdy a kontaminovat spodní vody.
- Voda: Výrobek ve vodě nerozpustný, unáší se na jejím povrchu.

Vzhledem k velké rychlosti vypařování z povrchu vody výrobek nepředstavuje pravděpodobně značné nebezpečí pro vodní organizmy.


12.3 Perzistence a rozložitelnost
Benzinová frakce těžká: OECD 301F – 70 % /28 dnů (výsledky obdržené pro podobný výrobek). Biologicky odbouratelný výrobek.
12.4 Bioakumulační potenciál
Benzinová frakce těžká: podléhá bioakumulaci.
3-jod-2-propinyl-butylkarbamát : Log Pow : 2,81 a BCF: 3,3 – 4,5.
Permethrin: log Pow: 6,1.
12.5 Výsledky posouzení PBT
Data nejsou uvedena.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Možná nebezpečí při odstraňování přípravku
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.
Kód odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Obaly: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované Sorbenty: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

13.2 Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: Nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu !


13.3 Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ADR/RID:
Třída: 9
Klasifikační kód: M6
Obalová skupina: III
Bezpečnostní značka : 9
Identifikační číslo nebezpečnosti 90
Číslo UN, pojmenování: UN3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ,
J.N. (permethrin)
Poznámka: Podmínky přepravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) pro konkrétní UN číslo

14.2 Námořní přeprava
IMDG:
Třída: 9
Číslo UN: UN3082
Typ obalu: III
Látky znečišťující moře:
Technický název: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
14.3 Letecká doprava
ICAO/IATA:
Třída: 9
Číslo UN: UN3082
Typ obalu: III
Technický název: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Poznámky:

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky
č. 232/2004 Sb., v platném znění)
SADOLIN BASE
Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká ; permethrin
Zdraví škodlivý
Nebezpečný pro životní prostředí
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly
S 24 Zamezte styku s kůží
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Podvihovská 304/12, Opava – Komárov 747 70, Tel: +420 553 692 111

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR
Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, § 19 odst. 2.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU
Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE
16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 45 Může vyvolat rakovinu
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

16.2 Pokyny pro školení
Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití
Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace
Další informace poskytne: viz kap. 1.3
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.


16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu
poskytnutého výrobcem.


16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu
První vydání dle REACH: 27. 5. 2009
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 2. 6. 2003 / rev. 7. 11. 2008